KREDITTVURDERING OG SIKKERHET

KREDITTVURDERING

For å få utstedt garantier stilles det krav til bedriftens økonomi og historikk. Det blir derfor gjennomført en kredittvurdering av alle søkere.

På lik linje med forsikring er hensikten med en garanti at den skal komme til anvendelse først når noe plutselig og uforutsett skjer. For å få innvilget søknad om garanti stilles det derfor krav om at søker i utgangspunktet skal ha tilstrekkelig evne til stå inne for egne forpliktelser.

Under vår vurdering av innkomne søknader vektlegges derfor kundens økonomiske resultater, likviditet og soliditet over tid. Andre faktorer, som for eksempel søkers selskapsstruktur og konsernforhold, vurderes også der hvor dette kan ha betydning for søkers evne til å stå inne for egne forpliktelser.

NB: De garantitypene som utgjør størst risiko for garantisten er betalings- og forskuddsgarantier. Det stilles derfor strengere krav til søkere av slike garantier.